Εξεταστέα ύλη

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο»

Εξεταστέα Υλη Εισαγωγικών Εξετάσεων 2017/2018

Κείμενα από το πρωτότυπο:
  1. Σοφοκλή Οἰδίπους Τύραννος
  2. Ευριπίδη Βάκχες
  3. Αριστοφάνη Ὄρνιθες
Κείμενα από μετάφραση:
  1. Αισχύλου Πέρσες (μετ. Παν. Μουλλάς).
  2. Αισχύλου Επτά επί Θήβας (μετ. Κ. Γεωργουσόπουλος).
Γενική βιβλιογραφία
  1. H.-D. Blume, Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο, μετ. Μ. Ιατρού, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1986.
  2. P. E. Easterling – B. M. W. Knox (επιμ.), Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, μετ. Ν. Κονομής κ.ά., Αθήνα 21994, 344-565 (τα σχετικά με την τραγωδία, το σατυρικό δράμα και την κωμωδία κεφάλαια).
  3. J. Herington, Αισχύλος, μετ. M. Γιούνη, Θεσσαλονίκη 1988, 74-100.
  4. P. Thiersy, O Aριστοφάνης και η αρχαία κωμωδία, μετ. Γ. Φ. Γαλάνης, Αθήνα 2001.
  5. Β. Zimmermann, Η αρχαία ελληνική κωμωδία, μετ. Η. Τσιριγκάκης, Αθήνα 2002.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η γνώση μίας τουλάχιστον διεθνούς ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό, θα πρέπει ο υποψήφιος να δώσει γραπτή εξέταση σε επιτροπή του Τμήματος.

Για την εισαγωγή θα υπολογίζονται τα εξής: (α) η γρα­πτή ε­ξέ­τα­ση (40%), (β) η προ­φο­ρι­κή συ­νέν­τευ­ξη (30%), (γ) ο γε­νι­κός βαθ­μός πτυ­χί­ου (10%), (δ) η βαθ­μο­λο­γί­α στα προ­πτυ­χια­κά μα­θή­μα­τα τα σχε­τι­κά με το Μ.Δ.Ε. (10%), (ε) τυ­χόν ε­ρευ­νη­τι­κή ή συγ­γρα­φι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα (10%).

Χρόνος διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης: 26-30 Σεπτεμβρίου 2017 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου)

Η εξεταστέα ύλη σε μορφή doc.