Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Δ.E.) στο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο», και β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται τα τέσσερα (4) διδακτικά Εξάμηνα, ενώ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.