Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Δ.E.) «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», και β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται τα τέσσερα (4) διδακτικά Εξάμηνα, ενώ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.