Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών απονέμει: α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)», και γ) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζονται τα τέσσερα (4) διδακτικά Εξάμηνα, ενώ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.