Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης


Π.Δ. αρ. 378/89 κεφ. Β΄, Άρθρo. 3: Ίδρυση – Γενικές Διατάξεις.

1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
2. Η έναρξη της λειτουργίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων.
3. Το Τμήμα διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, το κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από τις διατάξεις του ν. 1268/82 όπως ισχύουν.

Άρθρο 4: Aποστολή.

Αποστολή του τμήματος είναι:
α) Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του θεάτρου με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.
β) Να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
γ) Να συμβάλει στην ανάπτυξη της θεατρικής αγωγής και αντίληψης του λαού και στη συνειδητοποίηση για το ρόλο και τη σημασία του θεάτρου στη ζωή.
δ) Να συμβάλει ποικιλότροπα στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.