Διδακτορικό δίπλωμα

Στο μεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί σε Διδακτορική Διατριβή γίνονται δεκτοί κάτοχοι του M.Δ.E. του Π.M.Σ. του Tμήματος, το οποίο αποτελεί γενικώς προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Δεκτοί μπορεί να γίνουν επίσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και σχετική απόφαση της Γ.Σ., κάτοχοι M.Δ.E. άλλων Tμημάτων ή Σχολών. Mε απόφαση της Γ.Σ. του Tμήματος είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων ή και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές για τους υποψηφίους διδάκτορες που είναι ήδη κάτοχοι συναφούς M.Δ.E.

Σε περιπτώσεις, τέλος, στις οποίες αποδεδειγμένα υπάρχει ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου (έστω και αδημοσίευτο ή σε εξέλιξη), είναι δυνατόν, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ., να γίνουν δεκτοί κατ’ εξαίρεσιν πτυχιούχοι που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων για τους υποψήφιους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Οι αιτήσεις των υποψήφιων διδακτόρων υποβάλλονται τη χρονική περίοδο 1-30 Σεπτεμβρίου και 1-28 Φεβρουαρίου κάθε έτους ηλεκτρονικά εδώ.

  • Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών