Μέλη ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα τηλ. (2610) 96.29.09 bertsukl@upatras.gr