Χάρτης – Αίθουσες

Μπορείτε να δείτε τις αίθουσες και στην εφαρμογή my.upatras.gr του ιδρύματος.


Σχεδιάγραμμα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων


Υπόμνημα χάρτη:
1. Κτήριο Γραμματείας, Αίθουσα Α1, Βιβλιοθήκη
2. Κτήριο Αίθουσες: Β1, Β2, Βπ, Βσ, Υπολογιστών
3. Γραφεία Διδασκόντων
4. Αίθουσα Κ11
5. Αίθουσα ΠΑΜ 11