Διδάσκοντες

21.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
24.04.2024 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παν. Πατρών
24.04.2024 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π στη Σύγκλητο του Παν. Πατρών
24.04.2024 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη Σύγκλητο του Παν. Πατρών
24.04.2024 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π στη Σύγκλητο του Παν. Πατρών
23.04.2024 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος
30/5/2024: Εκλογικός κατάλογος
6/6/2024: Ανακήρυξη υποψηφίων
04.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82838, Κωδικός ΟΠΣ: 6003416 – Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διονύσιος Μαντζαβίνος) (04.01.2024)
22/2/2024: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης – Προσωρινά Αποτελέσματα
7/3/2024: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης – Προσωρινά Αποτελέσματα
13/3/2024: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης – Οριστικά Αποτελέσματα
1/4/2024: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης – Οριστικά Αποτελέσματα
12.12.2023 Προκήρυξη για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024
Υπ. δήλωση
10/01/2024: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας
12/01/2024: Πίνακας κατάταξης εντεταλμένων διδασκαλίας
06/02/2024: Επιλογή εντεταλμένων διδασκαλίας.
09.09.2023 Μητρώο αξιολογητών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
23/5/2024: Επικαιροποίηση του μητρώου αξιολογητών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
17.05.2023 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 01/09/2023 έως 31/08/2025
Εκλογικός κατάλογος
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για Πρόεδρο
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για Αντιπρόεδρο
11.05.2023 Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εκλογικός κατάλογος
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων
03.05.2023 Μητρώα εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο
28.04.2023 Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμ. Θεατρικών Σπουδών
Εκλογικός κατάλογος
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων
28.04.2023 Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στην Σύγκλητο
28.04.2023 Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ στην Σύγκλητο
28.04.2023 Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΕΠ στην Σύγκλητο
28.04.2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), β) ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) & γ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
20.12.2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).
2023-01-16: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας
2023-01-20: Πίνακας κατάταξης Εντεταλμένων διδασκαλίας
2023-02-07: Επιλογή εντεταλμένων διδασκαλίας
28.09.2022 Μητρώο αξιολογητών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
04.07.2022 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 22 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (15/07/2022)
21.07.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 19 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος
15.07.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 19 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος
23.05.2022 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με θητεία έως 31/8/2023
Έντυπο υποψηφιότητας
20.05.2022 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2025
Έντυπο υποψηφιότητας
22.12.2021 Τις ημέρες που το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (24, 27 και 31/12/2021) η αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών για υποψηφιότητες με το ΠΔ 407/80 καθώς και η λοιπή αλληλογραφία θα κατατίθεται στο Κεντρικό πρωτόκολλο (ισόγειο, αίθριου κτιρίου Α’ Διοίκησης) από 9.30 πμ. έως 13.30.
15.12.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80
12.11.2021 Μητρώο Αξιολογητών
Συμπλήρωση Μητρώου Εσωτερικών Αξιολογητών
Συμπλήρωση Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών
10.09.2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 10 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος
01.07.2021 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος
28.06.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος
25.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος
25.05.2021 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023
Έντυπο υποψηφιότητας – Πρόεδρος
Έντυπο υποψηφιότητας – Αναπλ. Πρόεδρος
ΦΕΚ για Ηλεκτρονική ψηφοφορία
22.04.2021 Μητρώο Αξιολογητών
Συμπλήρωση μητρώου εσωτερικών αξιολογητών
23.12.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80
28.07.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 131 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288 – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου) (27/07/2020)
29.06.2020 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2023.
26.06.2020 Προκήρυξη για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου
Δήλωση υποψηφιότητας για τους ενδιαφερόμενους
14.04.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80
04.03.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80
20.01.2020 Μητρώο Αξιολογητών
Συμπλήρωση μητρώου εξωτερικών αξιολογητών
2η συμπλήρωση μητρώου εξωτερικών αξιολογητών
3η συμπλήρωση μητρώου εξωτερικών αξιολογητών
20.01.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 10 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 80926 – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου)
16.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80
Έντυπο για την Εργάνη
19.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80926, Ε.Υ.: Β. Κυριαζοπούλου) (18/09/2019)
23.07.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 93 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 80926 – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου)
22.05.2019 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σ.Α.Κ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
20.05.2019 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
15.02.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80
Έντυπο για την Εργάνη
07.02.2019 Μητρώο Αξιολογητών (Συμπλήρωση μητρώου εξωτερικών αξιολογητών)
07.02.2019 Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541, Ε.Υ.: Β. Κυριαζοπούλου)
20.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 – Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (19/12/2018).
21.09.2018 Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541, Ε.Υ.: Β. Κυριαζοπούλου) (19/09/2018)
24.07.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (80541 – Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (23/07/2018).
24.04.2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Δράμα και παράσταση στη νεότερη εποχή»
Προκήρυξη
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 382/13-4-2018 τ. Γ΄
13.02.2018 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ.: 1950/22.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’
25.01.2018 Μητρώο Αξιολογητών (18/04/2018: Συμπλήρωση εσωτερικού μητρώου αξιολογητών)
23.01.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 – 2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 – Ε.Υ. Β. Κυριαζοπούλου) (22/01/2018).
11.01.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜ. ΕΡΓΑΝΗ.
19.10.2017 Μητρώο Αξιολογητών
20.09.2017 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Ανάρτηση Πρακτικών Αξιολόγησης Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
13.07.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (88) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 – Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου).
Εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο ελληνικό θέατρο – Αρχαία ελληνική φιλολογία»
3/3/2017- 1. Πρόσκληση για ΓΣΕΣ 224α/8-3-2017
13/3/2017- 2. Απόφαση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
13/3/2017- 3. Κοινοποίηση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
13/3/2017- 4. Βιογραφικά μελών εκλεκτορικού σώματος
13/6/2017 – 5. Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και της ΓΣ του ΤΘΣ
22/6/2017 – 6. Εκλογή του κ. Μαρίνη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
17/10/2017 – 7. Επιστροφή φακέλου εκλογής σε θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή

12/10/2017 – 8. Πρόσκληση για ΓΣ231/18-10-2017
19/10/2017 – 9. Απόφαση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
19/10/2017 – 10. Κοινοποίηση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
19/10/2017 – 11. Βιογραφικά μελών εκλεκτορικού σώματος
27/11/2017 – 12. Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και της ΓΣ
6/12/2017 – 13. Εκλογή κ. Μαρίνη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Μονιμοποίηση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία (πλην αρχαίου θεάτρου)»
31/3/2017- 1. Πρόσκληση για ΓΣΕΣ 225α/5-4-2017
2/5/2017- 2. Απόφαση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
2/5/2017- 3. Κοινοποίηση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
2/5/2017- 4. Βιογραφικά μελών εκλεκτορικού σώματος
8/9/2017 – 5. Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και της ΓΣ του ΤΘΣ
20/9/2017 – 6. Μονιμοποίηση κ. Σαμπατακάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Μονιμοποίηση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο ελληνικό θέατρο και δράμα»
31/3/2017- 1. Πρόσκληση για ΓΣΕΣ 225α/5-4-2017
11/4/2017- 2. Απόφαση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
11/4/2017- 3. Κοινοποίηση συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος
11/4/2017- 4. Βιογραφικά μελών εκλεκτορικού σώματος
13/6/2017 – 5. Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος και της ΓΣ του ΤΘΣ
22/6/2017 – 6. Μονιμοποίηση του κ. Πανούση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
19.01.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 – Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου)
Εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκό θέατρο»
5/10/2016 – 1. Πρόσκληση για ΓΣ και ΓΣΕΣ 218/5-10-2016
25/10/2016 – 2. Απόφαση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής κρίσης
25/10/2016 – 3. Κοινοποίηση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής κρίσης
25/10/2016 – 4. Βιογραφικά μελών επταμελούς επιτροπής κρίσης
27/1/2017 – 5. Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής κρίσης
8/2/2017 – 6. ΕΚΛΟΓΗ κ. KOYNAKH ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
19.12.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017.
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜ. ΕΡΓΑΝΗ.
08.12.2016 Ανακοίνωση – πρόσκληση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα. Αφορά μέλη ΔΕΠ των αρχικών βαθμίδων (λέκτορες και επίκουρους καθηγητές).
05.10.2016 Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Θέατρο – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
ΦΕΚ
15.09.2016 Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»
21.07.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (103) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 – Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου)
Εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνικό Θέατρο”
1/6/2016 – 1. Πρόσκληση για ΓΣ 215/1-6-2016
17/6/2016 – 2. Απόφαση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής κρίσης
17/6/2016 – 3. Κοινοποίηση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής κρίσης
17/6/2016 – 4. Βιογραφικά μελών επταμελούς επιτροπής κρίσης
23/9/2016 – 5. Απόφαση αναπλήρωσης μέλους επταμελούς επιτροπής κρίσης
5/10/2016 – 6. Πρόσκληση για τη 2η συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής κρίσης
19/10/2016 – 7. Εκλογή κ. Βασιλείου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στο αρχαίο θέατρο”
14/12/2015 – 1. Πρόσκληση Γ.Σ. και ΓΣΕΣ 208/16-12-2015
15/2/2016 – 2. Απόφαση συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
15/2/2016 – 3. Κοινοποίηση συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
15/2/2016 – 4. Βιογραφικά μελών Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
20/4/2016 – 5. Πρόσκληση για 2η συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής κρίσης
27/4/2016 – 6. Απόφαση αναπλήρωσης μέλους Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης (1)
9/5/2016 – 7. Απόφαση αναπλήρωσης μέλους Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης (2)
12/5/2016 – 8. Αρνητική κρίση για τη εκλογή του κ. Κρέεμπ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία και θεωρία του χορού”
14/12/2015 – 1. Πρόσκληση Γ.Σ. και ΓΣΕΣ 208/16-12-2015
16/2/2016 – 2. Απόφαση συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
16/2/2016 – 3. Κοινοποίηση συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
16/2/2016 – 4. Βιογραφικά μελών Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
20/4/2016 – 5. Πρόσκληση για 2η συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής κρίσης
5/5/2016 – 6. Απόφαση αναπλήρωσης μέλους Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης
11/5/2016 – 7. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ κ. ΣΑΒΡΑΜΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
19.04.2016 Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ρωμαϊκό Θέατρο”
ΦΕΚ
12.02.2016 Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνικό Θέατρο
ΦΕΚ
28.01.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 στο ΤΘΣ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜ. ΕΡΓΑΝΗ
07.07.2015 Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στο αρχαίο θέατρο”.
ΦΕΚ
27/02/2015 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στο ΤΘΣ”.15
Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μουσικολογία”.

04/04/2014 – 1. Πρόσκληση Γ.Σ. 193-9.4.2014

11/04/2014 – 2. Πράξη συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος

28/04/2014 – 3. Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής

09/05/2014 – 4. Κοινοποίηση συγκρότησης τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

07/07/2014 – 5.Πρόσκληση για κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Γενικής Συνέλευσης για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μουσικολογία”

15/07/20146. Αρνητική κρίση για τη μονιμοποίηση του κ. Ν. Μάμαλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία -Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό Θέατρο”.

04/04/2014 – 1. Πρόσκληση Γ.Σ. 193 – 9.4.14

03/06/2014 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

03/06/2014 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

03/06/2014 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

05/09/2014 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

25/09/2014 – 6. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

07.03.2014 Εκδρομή ΤΟΥΡΚΙΑ – Αναλυτικό πρόγραμμα.
  Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία (πλην αρχαίου θεάτρου)”.

29/08/2013 – 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 189 – 4.9.13

10/01/2014 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

10/01/2014 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

31/01/2014 – 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

31/01/2014 – 5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13/03/2014 – 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

09/04/2014 – 7. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ κ. ΡΟΖΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

  Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία”.

29/08/2013 – 1. 189 Πρόσκλ. Γ.Σ. 4.9.13  

10/01/2014 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

10/01/2014 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

31/01/2014 – 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

31/01/2014 – 5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13/03/2014 – 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

09/04/2014 – 7. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ κ.ΚΟΡΩΝΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Σημειωτική του θεάτρου και θεωρία της επιτέλεσης”

05/12/2012 – 1. Πρόσκλ. Γ.Σ. 183 5.12.12

12/12/2012 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

12/12/2012 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

12/12/2012 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04/02/2013 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

14/02/2013 – 6. ΕΚΛΟΓΗ κ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία (πλην αρχαίου θεάτρου)”

05/12/2012 – 1. Πρόσκλ. Γ.Σ. 183 5.12.12

12/12/2012 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

12/12/2012 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

12/12/2012 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/02/2013 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

13/02/2013 – 6. ΕΚΛΟΓΗ κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνικό θέατρο”.

12/11/2012 – 1. Πρόσκλ. Γ.Σ. 182 15.11.12

04/12/2012 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04/02/2013 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-Βασιλείου

12/02/2013 – 6. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ κ. BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία του Θεάτρου και του Ελληνικού Κινηματογράφου”.

12/11/2012 – 1. Πρόσκλ. Γ.Σ. 182 15.11.12

04/12/2012 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04/02/2013 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

06/02/2013 – 6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

12/02/2013 – 7. ΕΚΛΟΓΗ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή

  Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία με έμφαση στις σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους”.

12/11/2012 –  1. Πρόσκλ. Γ.Σ. 182 15.11.12

04/12/2012 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/01/2013 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

31/01/2013 – 6. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

  Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αρχαίο ελληνικό θέατρο και δράμα” 

12/11/2012 – 1. Πρόσκληση Γ.Σ. 182/15-11-2012

04/12/2012 – 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

04/12/2012 – 4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/01/2013 – 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

31/01/2013 – 6. ΕΚΛΟΓΗ κ. ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. 

08/10/2012 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία (πλήν αρχαίου θεάτρου)” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δημοσίευση προκήρυξης
08/10/2012 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Σημειωτική του θεάτρου και θεωρία της επιτέλεσης” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δημοσίευση προκήρυξης
19/09/2012 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία του θεάτρου και του Ελληνικού κινηματογράφου” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δημοσίευση προκήρυξης
 04/09/2012  Εκλογή κας Σαβράμη στην θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας
 03/09/2012

 Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Δημοσίευση προκήρυξης