Υπολογιστικό Κέντρο

Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (ΥΚΤΘΣ) προσφέρει το απαραίτητο λογισμικό και εξοπλισμό, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος. Η λειτουργία του διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος δεσμεύει όλους τους χρήστες του εξοπλισμού και του δικτύου του ΥΚΤΘΣ.

Τεχνικός Υπεύθυνος: Γιώργος Βαρελάς