Ακροατές φοιτητές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, προκειμένου να φέρει πιο κο­ντά στα Τμήματα και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο τους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνει σε όλους τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα αλλά και πρόσθετα κίνητρα για να συμμετέχουν στην ακαδη­μαϊκή ζωή μέσω του θε­σμού του “Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων”. Πιο συγκεκριμένα, σε όσους επι­θυμούν να παρακολουθή­σουν μαθήματα στο Τμήμα μας δίνεται εφεξής η δυνατότητα:

  1. Να παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2023-24 έως δύο μαθήματα, που θα επιλέξουν από όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα μας, θεωρητικά αλλά και ερ­γαστηριακά, προπτυχιακά αλλά και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μεταπτυχιακά!
  2. Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πλήρες διδακτικό ψηφιακό υλικό που δίνεται στους κανονικώς εγγεγραμμένους φοιτητές.
  3. Τη δυνατότητα να αποκτήσουν κάρτα για να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Τμήμα­τός μας, η οποία διαθέτει περίπου 15.000 βιβλία αλλά και δωρεάν πρόσβαση (από τους χώρους του Τμήματος) σε διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά διαφόρων επι­στημονικών κλάδων.
  4. Επίσημη βεβαίωση από το Τμήμα στο τέλος κάθε Εξαμήνου ότι παρακολούθη­σαν ως ακροατές το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα μαθήματα (υπό την προ­ϋπόθεση ότι θα βε­βαιώνεται από τον διδάσκοντα η τακτική τους συμμετοχή), χωρίς βεβαίως να χρειάζεται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων είναι πολύ δελεαστικό, κα­θώς περιλαμ­βάνει μαθήματα για το αρχαίο θέατρο, το σύγχρονο ελληνικό και το πα­γκόσμιο θέατρο, τη θεωρία και την ανθρωπολογία του θεάτρου αλλά και για τέχνες όπως ο χορός, ο κινηματογράφος, η μουσική και η σκηνογρα­φία, μαθήματα σκηνοθεσίας και υπο­κριτικής, καθώς και μαθήματα για το θέα­τρο στο σχολείο και τη δραματική τέχνη στην εκ­παίδευση.

Το Eαρινό Εξάμηνο αρχίζει τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024. Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει από 19 Ιανουαρίου έως και 11 Φεβρουαρίου 2024

Η παρότρυνσή του Τμήματος προς τους όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες είναι απλή: «Μη διστάσετε»!

Λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να βρει κανείς στο αρχείο εδώ, αλλά και στο τηλ. 2610-962909 (9:00-14:00). Με πολύ εύκολο τρόπο μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας έως έξι μαθήματα της επιλογής σας (από τα οποία θα γίνετε δεκτός/ή στα δύο πρώτα για τα οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις) στην ηλεκτρονική αίτηση εδώ. Η υποβολή αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα 19/1/2024 – 11/2/2024.