Ακροατές φοιτητές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει και αυτό το εξάμηνο την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, προκειμένου να φέρει πιο κο­ντά στο Τμήμα, και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο, τους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνει σε όλους τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα αλλά και πρόσθετα κίνητρα για να συμμετέχουν στην ακαδη­μαϊκή ζωή μέσω του θε­σμού του «ακροατή φοιτητή». Πιο συγκεκριμένα, σε όσους επι­θυμούν να παρακολουθή­σουν μαθήματα στο Τμήμα δίνεται εφεξής η δυνα­τότητα:

  1. Να παρακολουθήσουν κάθε Εξάμηνο έως δύο μαθήματα, που θα επιλέξουν από όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα μας, θεωρητικά αλλά και ερ­γαστηριακά, προπτυχιακά αλλά και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μεταπτυχιακά!
  2. Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πλήρες διδακτικό ψηφιακό υλικό που δίνεται στους κανονικώς εγγεγραμμένους φοιτητές.
  3. Επίσημη βεβαίωση από το Τμήμα στο τέλος κάθε Εξαμήνου ότι παρακολούθη­σαν ως ακροατές το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα μαθήματα (υπό την προ­ϋπόθεση ότι θα βε­βαιώνεται από τον διδάσκοντα η τακτική τους συμμετοχή), χωρίς βεβαίως να χρειάζεται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Αυτό το εξάμηνο όλα τα μαθήματα θα διδαχθούν εξ αποστάσεως, όμως το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων είναι πολύ δελεαστικό, κα­θώς περιλαμ­βάνει μαθήματα για το αρχαίο θέατρο, το σύγχρονο ελληνικό και το πα­γκόσμιο θέατρο, τη θεωρία και την ανθρωπολογία του θεάτρου αλλά και για τέχνες όπως ο χορός, ο κινηματογράφος, η μουσική και η σκηνογρα­φία, μαθήματα σκηνοθεσίας και υπο­κριτικής, καθώς και μαθήματα για το θέα­τρο στο σχολείο και τη δραματική τέχνη στην εκ­παίδευση. Το Χειμερινό Εξάμηνο αρχίζει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Η παρότρυνσή του Τμήματος προς τους όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες είναι απλή: «Μη διστάσετε»!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1ο. Μελετήστε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος Θεα­τρικών Σπουδών και επιλέξτε έως έξι (6) μαθήματα που σας ενδιαφέρουν και μπορείτε να παρακολουθήσετε. Σημειώστε τα μαζί με το όνομα του δι­δάσκοντα.

Βήμα 2ο. Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση από 22 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2020, όπου δηλώνετε τα 6 μαθήματα με σειρά προτεραιότητας, από τα οποία θα επιλεγείτε για τα 2 (δύο) πρώτα στα οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Η Γραμματεία του Τμήματος θα σας ενημερώσει για το ποια μαθήματα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Βήμα 3ο. Εγγράφεστε ως “ακροατής φοιτητής” στο Τμήμα. Θα σας κοινοποιηθούν τα στοιχεία πρόσβασης χρήστη-επισκέπτη στο eclass.