Διοικητική διάρθρωση

Πρόεδρος

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Προεδρος

Κωνσταντίνος Κυριακός, Αναπληρωτής Kαθηγητής

Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Καθηγητές – Λέκτορες:

Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής

T­σα­τσού­λης Δη­μή­τριος, K­α­θη­γη­τής

Κυ­ρια­κός Κων­σταν­τί­νος, A­να­πλη­ρω­τής K­α­θη­γη­τής

Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ρόζη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βασιλείου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αρβανίτη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σαβράμη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πανούσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Σαμπατακάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Καράμπελα Ελένη, Λέκτορας

Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη, Λέκτορας

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.Ε.ΔI.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Σακκελάρη Βασιλική

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Ρο­ϊ­λού Ι­ω­άν­να

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.T.E.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Βαρελάς Γεώργιος

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα

Eκ­πρό­σω­ποι προπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Eκ­πρό­σω­ποι μεταπτυχιακών φοι­τη­τών (1)