Διοικητική διάρθρωση

Πρόεδρος

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Προεδρος

Κωνσταντίνος Κυριακός, Αναπληρωτής Kαθηγητής

Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Καθηγητές – Λέκτορες:

Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής

T­σα­τσού­λης Δη­μή­τριος, K­α­θη­γη­τής

Κυ­ρια­κός Κων­σταν­τί­νος, A­να­πλη­ρω­τής K­α­θη­γη­τής

Βασιλείου Αρετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ρόζη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αρβανίτη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σαβράμη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πανούσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Σαμπατακάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μαρίνης Άγις, Επίκουρος Καθηγητής

Καράμπελα Ελένη, Λέκτορας

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.ΔΙ.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Βαρελάς Γιώργος

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.Ε.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Φραγκή Μαρία

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Ρο­ϊ­λού Ι­ω­άν­να

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.T.E.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα

Eκ­πρό­σω­ποι προπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Eκ­πρό­σω­ποι μεταπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.