Ημερομηνίες εγγραφής μετεγγραφέντων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλ.: 2610 969360, 969359,
Telefax: 2610 969366
E-mail: theatrical-studies@upatras.gr
www.theaterst.upatras.gr
Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των οποίων προσκόμισαν οι υπό μετεγγραφή φοιτήτριες και εγκρίθηκαν όλες οι αιτήσεις των υπό μετεγγραφή φοιτητριών στο Τμήμα μας. Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτήτριες
1. Παπασωτήρη Ελένη του Γρηγορίου
2. Νικολακοπούλου Διαμάντω του Κωνσταντίνου
3. Σοφιανοπούλου Αντιγόνη του Σταύρου
4. Αναστασιάδη Μαργαρίτα του Χαράλαμπου
5. Πουλακάκου Αρετή-Παναγιώτα του Νικολάου
6. Σκουρή Παναγιώτα του Νικολάου

να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 9.00 έως 13.00 για να εγγραφούν προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
2. Φωτοτυπία βεβαίωσης πρόσβασης
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Διαγραφή από το Τμήμα του Ναυπλίου
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι πριν τη μετάβασή σας στη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να κάνετε προεγγραφή στο ψηφιακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών μπαίνοντας στον ιστότοπο: http://proeggrafes.upatras.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος