Διδασκόμενα σεμινάρια

  1. «Αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή τρα­γω­δί­α Ι»
  2. «Αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή κω­μω­δί­α Ι»
  3. «Αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή τρα­γω­δί­α ΙΙ»
  4. «Αρ­χαί­α ελληνική κω­μω­δί­α ΙΙ» / «Σα­τυ­ρι­κό δρά­μα» / «Μί­μος»
  5. «Η α­ρι­στο­τε­λι­κή προ­σέγ­γι­ση του αρ­χαί­ου δρά­μα­τος»
  6. «Αρ­χαί­ο ελ­λη­νι­κό θέ­α­τρο και αρ­χαι­ο­λο­γί­α»
  7. «Πρόσ­λη­ψη του αρ­χαί­ου δρά­μα­τος στη Νε­ό­τε­ρη λο­γο­τε­χνί­α / στο Νε­ό­τε­ρο θέα­τρο»
  8. «Σκη­νι­κές προ­σεγ­γί­σεις του αρ­χαί­ου δρά­μα­τος στους νε­ό­τε­ρους χρό­νους»