Ακροατές φοιτητές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να έλθουν πιο κο­ντά στο Τμήμα και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο οι πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Ως πρώτο βήμα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνει σε όλους τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα αλλά και πρόσθετα κίνητρα για να συμμετέχουν στην ακαδη­μαϊκή ζωή μέσω του θε­σμού του “ακροατή φοιτητή”. Πιο συγκεκριμένα, όσοι επι­θυμούν να παρακολουθή­σουν μαθήματα στο Τμήμα μας θα έχουν εφεξής τη δυνα­τότητα:

  1. Να παρακολουθήσουν κάθε Εξάμηνο έως δύο μαθήματα, που θα επιλέξουν από όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα μας, θεωρητικά αλλά και ερ­γαστηριακά, προπτυχιακά αλλά και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μεταπτυχιακά!
  2. Να λάβουν το πλήρες διδακτικό ψηφιακό υλικό που δίνεται στους κανονικώς εγγεγραμμένους φοιτητές.
  3. Να αποκτήσουν κάρτα για να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Τμήμα­τός μας, η οποία διαθέτει περίπου 15.000 βιβλία αλλά και δωρεάν πρόσβαση (από τους χώρους του Τμήματος) σε διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά διαφόρων επι­στημονικών κλάδων.
  4. Να λάβουν επίσημη βεβαίωση από το Τμήμα στο τέλος κάθε Εξαμήνου ότι παρακολούθη­σαν ως ακροατές το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα μαθήματα (υπό την προ­ϋπόθεση ότι θα βε­βαιώνεται από τον διδάσκοντα η τακτική τους συμμετοχή). Εν­νοείται φυσικά ότι οι ακροα­τές δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων είναι πολύ δελεαστικό, κα­θώς περιλαμ­βάνει μαθήματα για το αρχαίο θέατρο, το σύγχρονο ελληνικό και το πα­γκόσμιο θέατρο, τη θεωρία και την ανθρωπολογία του θεάτρου αλλά και για τέχνες όπως ο χορός, ο κινηματογράφος και η σκηνογρα­φία, μαθήματα σκηνοθεσίας και υπο­κριτικής, καθώς και μαθήματα για το θέα­τρο στο σχολείο και τη δραματική τέχνη στην εκ­παίδευση. Το Εαρινό Εξάμηνο αρχίζει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017. Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει για μια εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων (έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου).

Η παρότρυνσή του Τμήματος προς τους όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες είναι απλή: «Μη διστάσετε»!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1ο. Μελετήστε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος Θεα­τρικών Σπουδών και επιλέξτε έως έξι (6) μαθήματα που σας ενδιαφέρουν και μπορείτε να παρακολουθήσετε. Σημειώστε τα μαζί με το όνομα του δι­δάσκοντα.

Βήμα 2ο. Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση, όπου δηλώνετε τα 6 μαθήματα με σειρά προτεραιότητας, από τα οποία θα επιλεγείτε για τα 2 (δύο) πρώτα στα οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Η Γραμματεία του Τμήματος θα σας ενημερώσει για το ποια μαθήματα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Βήμα 3ο. Εγγράφεστε ως “ακροατής φοιτητής” στο Τμήμα και λαμβάνετε (προ­σκομίζοντας απλώς μια φωτογραφία σας) την ειδική κάρτα εγγραφής, η οποία σας επι­τρέπει να χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, να λαμ­βάνετε δωρεάν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Λάβετε υπόψη ότι στο τέλος κάθε παρακολούθη­σης θα πρέπει να υπο­γράφετε σε ειδική κατάσταση, προ­κειμένου να μπορέσετε να λάβετε – εφόσον βέβαια το επιθυμείτε – βεβαίωση στο τέλος του Εξαμήνου.