Αντικείμενο – Σκοποί

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί γενικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και πιο συγκεκριμένα στις ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας). Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

(α) Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και η προώθηση της μελέτης και της έρευνας των παραστατικών τεχνών και του κινηματογράφου, όπως και η διεπιστημονική σύζευξη της μελέτης τους με τις σπουδές φύλου, τις φεμινιστικές σπουδές και με τις εν γένει βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις των παραστατικών τεχνών και του κινηματογράφου στο πλαίσιο ειδικότερα των Πολιτισμικών Σπουδών.

(β) Η σύνδεση των ως άνω επιμέρους αντικειμένων και θεωρητικών στοχεύσεων με την ιστοριογραφία και τη θεωρητική ανάλυση του θεάτρου, των παραστατικών τεχνών και του κινηματογράφου. Σκοπός ειδικότερα είναι οι ιστορικές και συγχρονικές προσεγγίσεις της έννοιας της ταυτότητας να συνεκτιμώνται ερευνητικά με τη μελέτη και τη θεωρητική ανάλυση άλλων ταυτοτικών προσδιορισμών όπως το φύλο, η καταγωγή, η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, η θρησκεία και η ηλικία.

(γ) Η ανταπόκριση στις νέες επιστημονικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, καθώς και η σύνδεση με την καλλιτεχνική πράξη και έρευνα.
(δ) Η σύνδεση του νέου Π.Μ.Σ. με το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος ως αποτύπωση των σύγχρονων τάσεων περαιτέρω συνάρτησης της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές της.

(ε) Η ανάπτυξη της έρευνας στα ως άνω επιμέρους αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βιβλιογραφιών και την παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών.

(στ) Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι/ες θα μπορούν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά τμήματα, θεατρικούς και κινηματογραφικούς οργανισμούς, και σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. φορείς, ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

(ζ) Η συνεργασία με το υφιστάμενο Π.Μ.Σ. του Τμήματος (ειδικά σε ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου δράματος).