Αντικείμενο – Σκοποί

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του» αποσκοπεί γενικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και πιο συγκεκριμένα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και της πρόσληψής του.

Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

(α) Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και η προώθηση της μελέτης και έρευνας του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της σχέσης του αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία και νεότερα), της επίδρασης και της πρόσληψης γενικά του αρχαίου ελληνικού δράματος στους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και, τέλος, των σκηνικών προσεγγίσεων του αρχαίου ελληνικού δράματος στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(β) Η ανάπτυξη της έρευνας στα ανωτέρω επιμέρους αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, την έκδοση κειμένων, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βιβλιογραφιών και την παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών.

(γ) Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά Τμήματα, θεατρικούς οργανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα και τη σύγχρονη πρόσληψή του σε δραματικά κείμενα, παραστάσεις, παντός είδους θεατρικές επιτελέσεις και στις παραστατικές τέχνες.